ถึงแม้จะเป็นเมืองเงียบๆ แต่สุพรรณบุรีก็มีโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ตลองจนห้องสมุดประชาชนที่เปิดให้บริการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Showing 5 from 5 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

เดิมนั้นโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยเป็นโรงเรียนชายล้วน แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีอาคารเรียน 7 หลัง โรงฝึกงาน 6 หลัง อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา สนามฟุตบอล มีลู่วิ่งรอบสนาม สนามบาสเกตบอล และอัฒจันทร์เชียร์กีฬาขนาดใหญ่

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน