จังหวัดสุพรรณบุรีมีศูนย์ราชการขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมหน่วยงานราชการไว้ที่เดียว จึงทำให้มีความสะดวกหากต้องการติดต่อราชการเพียงเดินทางไปยังศูนย์ราชการที่เดียวก็สามารถติดต่อได้ครบทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีที่ว่าการอำเภอ เทศบาลตำบลต่างๆ ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่บริการของตนเอง

Showing 3 from 3 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

การคมนาคมปลอดภัย แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างคนด้านการศึกษา รักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี  เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี ดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน