จากเอกสารโบราณแต่เดิมตำบลนี้ชื่อว่า “ตำบลบ้านบึง” เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่โดยรอบบึงน้ำขนาดใหญ่ที่มีเกาะกลางน้ำอันมีความอุดมสมบูรณ์ บริเวณบึงน้ำมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านโพธิ์ท่าทราย บ้านโพธิ์ตะวันตก และบ้านโพธิ์ตะวันออก ปัจจุบันเรียกรวมว่า “ตำบลบ้านโพธิ์” ได้ยกระดับเป็นเทศบาลตำบลบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ให้บริการประชาชน เช่น การขออนุญาตรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร การขอจดทะเบียนพาณิชย์ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอื่นๆ

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าสืบต่อกันมาว่าประชาชนชาวบ้านโพธิ์นั้นอพยพมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ปัจจุบันนี้ยังพบประชาชนพูดกันด้วยภาษาลาวเวียงอยู่บ้าง

รีวิวจากผู้ใช้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

Leave a Review

สถานที่
เจ้าหน้าที่
การบริการ
ความสะดวก
การเดินทาง
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed