โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) รวมทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง 16 อัตรา ดังนี้

 • ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 • ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 • ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 • ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอํานวยการ) ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนําใบรายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดของโรงพยาบาลของรัฐมายื่นด้วย (หากไม่มีใบรายงานผลตรวจ กรุณานําแผ่นเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีมาแสดงด้วย)

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 • คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อความจําเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (ดาวน์โหลด)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ค่าสมัครสอบตำแหน่งละ 50 บาท
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
 3. สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน และสําเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการผ่านงานจํานวน 1 ฉบับ (สําหรับตําแหน่งใดที่กํานดให้ใช้ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง)
 7. หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) หรือ (สด.๔๓) สําหรับผู้สมัครเพศชาย จํานวน 1 ฉบับ
 8. ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับจริง

  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ, โรคเท้าช้าง, โรคเท้าช้างในระยะแพร่กระจายเชื้อ, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

ติดต่อ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอํานวยการ) ในวันและเวลาราชการ