อู่ทองเป็นเมืองโบราณที่มีร่องรอยการอยู่อาศัยของชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบเครื่องมือหินขัด ลูกปัดแก้ว เหรียญกษาปณ์ เหรียญโรมัน โดยเชื่อกันว่าเมืองอู่ทองน่าจะเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรสุวรรณภูมิที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งพระสมณทูตเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. 270-311 จนเมืองอู่ทองกลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ วัฒนธรรมทวารวดี ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นหลัก ใช้ภาษามอญ ยึดคติทางศาสนารูปแบบศิลปะคุปตะจากอินเดีย โบราณสถานโบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่ในเมืองอู่ทองเป็นศิลปกรรมในสมัยทวารวดี

Showing 5 from 5 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

ห้องพัก จัดสัมมนา โอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติ

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน