นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสุพรรณร้อยแปด มีขึ้นเพราะเรามีความตระหนักถึงและดำเนินการอย่างเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลในการตัดสินใจในขณะที่ใช้บริการของ www.sp108.com และโดเมนที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจเรียกโดยรวมว่า “สุพรรณร้อยแปด” หรือ “เว็บไซต์”)

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของสุพรรณร้อยแปด ท่านต้องยอมรับระเบียบปฏิบัติที่ได้เขียนไว้ในนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป

สุพรรณร้อยแปดจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น

สุพรรณร้อยแปดจะทำการจัดเก็บข้อมูลในขั้นตอนของการลงทะเบียนเป็นสมาชิก อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ วันเกิด อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลอื่นใดตามความจำเป็น

สุพรรณร้อยแปดอาจฝังคุกกี้ (Cookies) ซึ่งก็คือชุดข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่ใน Browser บนอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยคุกกี้มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ คุกกี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่มีการติดต่อกับระบบ (Login) และจะหยุดการจัดเก็บเมื่อออกจากระบบ (Logout)

สุพรรณร้อยแปดจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะชน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ทำตามความต้องการทางกระบวนการทางกฎหมาย
  2. เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิของเว็บไซต์
  3. เพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงในการใช้งานของเว็บไซต์
  4. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น

เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สุพรรณร้อยแปดอาจมีลิงก์ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของของเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น เนื่องจากนโยบายดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากนโยบายของเรา

โฆษณาจากภายนอก

โฆษณาต่างๆ ที่ปรากฏบนสุพรรณร้อยแปดนั้นบางครั้งผู้โฆษณาจากภายนอกอาจส่ง (หรือ “ให้บริการ”) ไปยังผู้ใช้บริการโดยตรง ผู้โฆษณาจากภายนอกจะได้รับที่อยู่ไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อการดำเนินการนี้เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้โฆษณาจากภายนอกเหล่านี้ยังสามารถส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ของท่าน หรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น JavaScript เพื่อวัดประสิทธิภาพและ/หรือเพื่อปรับแต่งเนื้อหาการโฆษณา

การดำเนินการนี้ช่วยให้เครือข่ายการโฆษณาจดจำอุปกรณ์ของท่านในแต่ละครั้งที่ส่งโฆษณาถึงท่านเพื่อประสิทธิผลของโฆษณาและ/หรือเพื่อปรับแต่งเนื้อหาการโฆษณา วิธีนี้อาจเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บุคคลซึ่งใช้อุปกรณ์ หรือ Browser ของท่านดูโฆษณา และกำหนดว่าจะคลิกโฆษณาใดบ้าง สุพรรณร้อยแปดไม่มีสิทธิเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ผู้โฆษณาจากภายนอกนำมาวางไว้ และผู้โฆษณาจากภายนอกจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของคุณซึ่งจัดเก็บไว้บนสุพรรณร้อยแปด

ข้อตกลงในการใช้งาน

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องอุปกรณ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสุพรรณร้อยแปด ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ สุพรรณร้อยแปดขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าว และสุพรรณร้อยแปดไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ เป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการของเรา หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฏว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือสุพรรณร้อยแปดมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง สุพรรณร้อยแปดขอสงวนสิทธิในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และสุพรรณร้อยแปดไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ส่วนประกอบใดๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ โครงสร้าง รูปภาพ เนื้อหา เทคโนโลยี ฯลฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมายของสุพรรณร้อยแปดแต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต สุพรรณร้อยแปดจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ

กรณีที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำใหม่ หรือปรับปรุงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัยขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบบนหน้านี้ เพื่อคุณจะได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไรและเราจะเปิดเผยข้อมูลนี้ในสถานการณ์ใด สุพรรณร้อยแปด ขอให้คุณทำความเข้าใจกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานอย่างเคร่งครัด